Organisatie

Onderverdeling

1. Algemene Kerkenraad
2. College van Kerkrentmeesters
3. College van Diakenen


1. Algemene Kerkenraad (AK)

Bestuur
De Protestantse Kerk in Nederland kent drie bestuurslagen die leiding geven op plaatselijk (algemene kerkenraad en wijkkerkenraden), regionaal (classicale vergadering) en landelijk niveau (generale synode). Een gemeente met meer dan twee predikanten is in de regel ingedeeld in wijkgemeenten. In de Protestantse Gemeente Zwolle is dit het geval en heeft elke wijkgemeente haar eigen wijkkerkenraad. Daarnaast is er een algemene kerkenraad die een aantal taken, voor de gemeente als geheel van belang, voor haar rekening neemt. Aan de wijkgemeenten is, kerkordelijk, o.a. de zorg opgedragen voor de dienst van het Woord en sacramenten, voor catechese en geestelijke vorming, voor diaconaat en missionair werk, voor pastoraat en opzicht.

Verantwoordelijkheden en uitvoering:
De Algemene Kerkenraad geeft dus leiding aan een gemeente (Protestantse Gemeente Zwolle) als geheel. Het dagelijks bestuur van de AK wordt gevormd door het moderamen. Voor een wijkgemeente geldt dezelfde structuur. De verantwoordelijkheden, nadere verdeling van taken en bevoegdheden ten opzichte van elkaar zijn beschreven in de plaatselijke regelingen voor de algemene kerkenraad en wijkkerkenraden. De plaatselijke regeling is bedoeld, met als basis de kerkorde, het leven en werken binnen de (wijk)gemeente(n) mogelijk te maken en om daarmee aan haar roeping als kerk te kunnen beantwoorden.
 De AK is verantwoordelijk voor het algemene beleid in de gemeente zowel op geestelijk als op financieel terrein. De Algemene Kerkenraad draagt ook de verantwoordelijkheid voor de traktementen en vergoedingen van de predikanten en stelt de begrotingen en jaarrekeningen vast. Daarnaast heeft de Algemene Kerkenraad een coördinerende taak.
De uitvoering (verzorging) van het beleid, wordt toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters (vermogensrechtelijke aangelegenheden; financiën, personeelszaken en gebouwen) en het College van Diakenen voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard. De Algemene Kerkenraad heeft steeds de stem van de beheerders in zijn midden, zodat de Algemene Kerkenraad de financiële kant van zijn beleid niet uit het oog verliest en de colleges weten zich als kerkenraadsleden medeverantwoordelijk voor het gehele beleid van de algemene kerkenraad, zodat bij het beheren het algemene beleid niet uit het oog wordt verloren. Voor een goede gang van zaken in de gemeente is het daarom van wezenlijk belang dat de Algemene Kerkenraad en de colleges, elk met in acht nemen van ieders verantwoordelijkheid, goed samenwerken en het samen eens worden.

Voor contact met het moderamen van de Algemene Kerkenraad kunt u rechtstreeks mailen met de scriba: scriba@pknzwolle.nl . Ook kunt u post zenden via het Kerkelijk Bureau of daarmee telefonisch contact opnemen, zodat men u zo nodig kan doorverwijzen.

Lees hier ons Beleidsplan 2022-2025
Lees hier de Plaatselijke regeling PGZ 2022 – De bijlagen kunt u op afspraak inzien op het kerkelijk bureau.


2. College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit kerkrentmeesters die worden afgevaardigd door de wijkraden van kerkrentmeesters. De meerderheid van hen is ouderling.

Taakstelling:
Tot de eerste taken van het College worden gerekend het meewerken aan beleidsplan, begrotingen, jaarrekening, het zorgdragen voor de geldwerving en het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente. Deze taken hebben zozeer gevolgen voor het gemeentelijk leven dat deze in overleg en in verantwoording aan de Algemene Kerkenraad moeten worden uitgeoefend. De overige beheerstaken verricht het College – binnen het vastgesteld beleidsplan en de vastgestelde begroting – met een zekere zelfstandigheid, zoals het onderhoud van de kerkgebouwen en het verhuur van kerkelijke ruimten. Bij het verhuur van kerkelijke ruimten gebeurt dit, in overleg met de betreffende wijkkerkenraad. Bij de beheerstaken behoort ook de verzorging van het personeelsbeleid, waaronder de aanstelling van personeel. Hierbij gebeurt de benoeming door de Algemene Kerkenraad en de aanstelling door het college. Tot de taken van het College behoort ook het bijhouden van de ledenregisters, doop-, belijdenis en trouwboeken en het beheer van het archief. De uitvoering gebeurt binnen de Protestantse Gemeente Zwolle door het Kerkelijk Bureau.

Instemming:
Voor een aantal rechtshandelingen is vooraf de instemming van de Algemene Kerkenraad nodig, te denken valt aan het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren, verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in gebruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van de gemeente.


3. College van Diakenen

Het College van Diakenen wordt gevormd door afgevaardigden van alle Protestantse wijkgemeenten in Zwolle. Meer informatie vindt u op deze website onder het kopje Diaconie.