Financiën2019-05-08T15:57:44+02:00

1. Financiële Planning 2015-2020
2. Langetermijnperspectief en vacatures
3. Downloads

1. Financiële Planning 2015-2020

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft voorstellen ontwikkeld die moeten leiden tot een sluitende begroting. Op basis van goed onderbouwde aannames heeft het CvK berekend dat in 2020 6,6 fte pastorale formatie financieel verantwoord is.

Dit voorstel is, na een voorgenomen besluit van de AK, in alle wijkkerkenraden besproken. Daarover hebben de (moderamina van) de wijkkerkenraden twee maal overleg gehad met het DB van het CvK en het moderamen van de AK. Op 12 oktober heeft de AK definitief besloten over alle voorstellen van het CvK.

Dat consequenties van de besluiten zijn:

 • in 2020 is 6,6 fte pastorale formatie financieel  verantwoord als “toekomstvaste formatie”;
 • in 2016 wordt berekend, volgens dezelfde systematiek, welke pastorale formatie in 2021 verantwoord is;
 • deze systematiek wordt voor ieder volgend jaar toegepast;
 • als referentiepunt voor alle beslissingen van de AK over pastorale formatie geldt de toekomstvaste formatie voor over vijf jaar;
 • als er in een jaar in het levend geld begrotingstechnisch meer formatieruimte zit dan de toekomstvaste formatie, dan kan die ingezet worden voor projectformatie. Die projecten dienen dan wel vooraf beleidsmatig vastgesteld te worden door de AK.

2. Langetermijnperspectief en vacatures

In de notitie Langetermijnperspectief wordt als doel beschreven dat de PGZ en haar wijkgemeentes een vitale gemeente zijn. Gezien de demografische veranderingen is het waarschijnlijk dat ook in Zwolle het aantal leden daalt en dat de inkomsten dalen. De Protestantse Gemeente Zwolle zal daarom in 2020 een toekomstvaste exploitatie moeten hebben wat betreft de beheersorganisatie, het bezit van onroerend goed en de formatie.
Wat betreft de formatie: daar zal de PGZ vanaf 1 januari 2016 een stabiel en toekomstvast beleid (zie financiële Planning 2015-2020) kunnen voeren en gaan voeren. In de beheer(s)organisatie heeft het College van Kerkrentmeesters grote stappen gezet door een reductie van 4,8 fte naar 2,4 fte. Na verkoop van de Hoeksteen zijn het Refter en de Emmaüskerk ten verkoop aangeboden. Er zullen nog zeker twee gebouwen moeten worden afgestoten.

De AK wil echter bereiken   dat we onze toekomstperspectieven niet (alleen) benaderen vanuit de financiële hoek. Het is daarom belangrijk dat wijkgemeentes met het oog op hun toekomst meer gaan samenwerken. En dat de predikanten door teamvorming gebruik maken van elkaars mogelijkheden.

Nu duidelijk is,

 • wat de toekomstvaste pastorale formatie voor de PGZ is
 • dat we vanaf januari 2016 ruimte hebben voor eigen beleid met financiële consequenties
 • dat in de jaren 2016-2019 de PGZ mogelijkheden heeft om in projectvorm nieuwe beleid en activiteiten te ontwikkelen
 • dat er ruimte is voor formatie voor de pastor in de verzelfstandigde Grote Kerk (0,3 fte),

zullen wijkkerkenraden zich gaan beraden wat deze mogelijkheden betekenen voor hun wijkgemeentes en vooral om met andere wijkgemeentes inhoudelijk samen te werken. De AK zal alle wijkplannen integraal bekijken en tot een besluit komen dat voor zowel wijkgemeentes als PGS als geheel nieuwe perspectieven opent.

Allereerst gaat het besluit over de manier waarop de vacatures in de Oosterkerk en Stinskerk worden ingevuld (gedeeltelijk nog met interne vacaturevervulling, gedeeltelijk door externe pastorale formatie te werven.

En wat betreft projectformatie: daarbij valt te denken aan:

 • jeugd- en jongeren (tieners / twintigers) rekening houdend met hun zapcultuur
 • gericht zijn op lossere en kortdurende verbindingen               }     Deze groepen zijn van belang
 • andere relatie tot het instituut kerk en kerkgenootschappen }     voor de toekomst
 • jonge gezinnen                                                                               }     van de gemeente
 • begeleiding van groepen
 • zoeken naar andere vormen van gemeentezijn
 • pastoraat Grote Kerk, waarvoor de AK op 13.04.2015  voor de termijn van drie jaar de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om te zoeken naar de financiering van 0,3 fte
 • ouderenwerker
 • professionele vrijwilligersorganisatie incl. coaching

En dit zijn maar enkele voorbeelden.

3. Downloads

Besluiten Financiële Planning 2015-2020 d.d. 29-06-2015

Toelichting Financiële planning 2015-2020 d.d. 13-08-2015

Balans en Exploitatierekening 2017

Beknopte_Begroting_2019