Collecte doelen

Collecte doelen

Zondag 4 december: Jeugddiaconaat

Een van de projecten waaraan de diaconie bijdraagt is ‘Hart voor Zwolle’. Kort samengevat, Hart voor Zwolle verbindt jongeren aan kwetsbare Zwollenaren zonder netwerk.

Veel jongeren willen graag wat betekenen voor een ander. Vaak vinden ze het moeilijk om die betekenis om te zetten in daadwerkelijke hulp. Hart voor Zwolle heeft als doel de kloof tussen jongeren en kwetsbare Zwollenaren te dichten. Hart voor Zwolle inspireert jongeren om zich vrijwillig in te zetten voor hun medebewoners. Men verbindt de jongeren met mensen die zelf geen netwerk hebben en hun hulp goed kunnen gebruiken. Vele jongeren zetten zich inmiddels op allerlei plekken in voor hun stadsgenoten. Ze zien om naar eenzame ouderen, kijken voetbal met dakloze herberggasten of ondernemen activiteiten met vluchtelingen.

Zondag 11 december:  Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

Deze collecte is voor onze kerk, die volgens ons een belangrijke en waardevolle boodschap heeft voor onszelf en voor de samenleving. Die plek, waar mensen elkaar en God kunnen ontmoeten, willen we in stand houden, ook als het aantal leden afneemt. Naast de Actie Kerkbalans zijn de collecten voor de exploitatie van de PGZ een belangrijke bron van inkomsten. Daarvan moeten predikanten, kerkelijk werkers en de gebouwen worden betaald. Samen kunnen we dit werk mogelijk blijven houden.

Zondag 18 december: Diaconale noodhulp

Sommige mensen zit het mee en dat is fijn. Zij hoeven geen beroep te doen op instanties om volop van het leven te genieten. Helaas hebben vele anderen door allerlei oorzaken de pech dat ze langdurig moeten zien rond te komen van een inkomen onder het minimum. Ook zij willen een menswaardig bestaan, een samenleving waaraan ook zij kunnen meedoen.

Een kerkelijk noodfonds verstrekt bijdragen voor de eerste levensbehoeften, de drie b’s: bad, bed en brood. Met een bijdrage van dit fonds wordt rust gecreëerd in een heftige en complexe situatie. Vervolgens wordt gezocht naar een goede en duurzame oplossing. De diaconie werkt intussen samen met andere organisaties aan een structurelere aanpak van armoede. Tientallen Zwollenaren hebben zo weer perspectief in het leven en zien de toekomst met meer vertrouwen tegemoet.

Zondag 25 december (Eerste Kerstdag) : Kinderen in de knel

Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht, juist met Kerst. Ze brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee aan de kerstcollecte waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten van ‘Kinderen in de knel’ , onderdeel van Kerk in Actie.

Zaterdag 31 december (Oudejaarsdag): Oudejaarscollecte

De Oudejaarscollecte is een oude traditie in Zwolle. Gemeenteleden krijgen aan het eind van het jaar gelegenheid een extra financiële bijdrage te leveren aan het kerkelijk leven in hun stad. De opbrengst is bedoeld om de winst- en verliesrekening van de Protestantse Gemeente Zwolle in evenwicht te houden. In januari komt daarvoor weer de Actie Kerkbalans op gang, maar een extra gift is altijd welkom.

Zondag 1 januari 2023: Energiekosten kerkgebouwen

Op deze eerste dag van een nieuw kalenderjaar wensen we elkaar veel heil en zegen.

We hopen van harte op vrede en warmte tussen alle mensen op aarde. En we hopen ook dat er dit jaar op de zondagen en de vier- en gedenkdagen veel mensen naar de kerk kunnen gaan. Een veilig onderkomen om de Bijbel te openen, te zingen en te bidden om Gods ontferming en hartverwarmende liefde middenin de wereld die steeds killer lijkt te worden. Helpt u mee er zorg voor te dragen dat onze kerkgebouwen aan iedereen een warm welkom bieden? Juist in deze tijd is uw gift hiervoor hard nodig.

Mogelijkheden om bij te dragen aan de collecten

Op basis van de geldende corona maatregelen worden er inmiddels weer kerkdiensten gehouden, waar bij de uitgang collecteschalen staan. Het blijft echter mogelijk om gebruik te maken van de mogelijkheid om bij te dragen via het zogenaamde ‘digitaal collecteren’ via de Kerkgeldapp. Zie voor meer informatie www.pknzwolle.nl.

Voor wie deze mogelijkheid niet heeft, mag het uiteraard via de bankrekeningen van resp. Diaconie en Kerkrentmeesters. Vermeld hierbij duidelijk voor welke collecte u geld overmaakt! Hieronder zijn de rekeningnummers vermeld:

– Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle: NL12 RABO 0373 7399 66

– CvK Protestantse Gemeente Zwolle: NL54 RABO 0373 7341 66