De actie

Van 20 januari tot 3 februari 2018 is in Zwolle de Actie Kerkbalans gehouden.

De vrijwillige bijdragen die bij Kerkbalans worden toegezegd zijn de belangrijkste inkomstenbron van de Protestantse Gemeente Zwolle. Zonder vrijwillige bijdragen geen kerkgebouwen, geen pastoraat, geen diaconaat, geen omzien naar elkaar.

Per medio april 2018 is de stand van zaken als volgt:

“Begroot” is bedrag dat voor de begroting 2018 nodig is aan kerkelijke bijdragen voor een sluitende exoploitatie.

“Reeds toegezegd" is het totaal van de geregistreerde toezeggingen.

"Reeds ontvangen" is het totaal van de ontvangen bijdragen over het lopende jaar.

We willen iedereen die een bijdrage heeft toegezegd daarvoor hartelijk danken!

 

Toelichting

Er zijn in de laatste jaren moeilijke en vaak ingrijpende besluiten genomen, die er voor moeten zorgen dat de inkomsten en uitgaven van de Protestantse Gemeente Zwolle in evenwicht komen en blijven. Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook aan de inkomstenkant moet er iets gebeuren. Kort samengevat: De vrijwillige bijdragen moeten omhoog.

Oproep

Kerkbalans 2018 moet uiteindelijk € 1.243.300 opleveren. We blijven rekenen op uw medewerking!

Richtlijn

Wij doen een dringend beroep op de gemeenteleden om naar vermogen bij te dragen. Wij geven in overweging een bijdrage van 2% van het netto inkomen te geven. Bij een netto maandinkomen van €1.750,- past dan een maandelijkse bijdrage van € 35,-. Uiteraard hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u meer of minder kan missen. Het zou fijn zijn als u, als het maar even kan, tenminste € 60,- per jaar voor uw rekening wilt nemen. Voor ieder lid van onze gemeente maken we immers administratie- en andere kosten. Bovendien is er voor ieder gemeentelid altijd pastorale zorg beschikbaar.

Achtergrondinformatie

Periodieke gift of schenking

Een periodieke gift is extra voordelig

Als u van plan bent om verschillende jaren achtereen bij te dragen aan de Aktie Kerkbalans - dus een vaste bijdrage te geven aan de kerk - dan kunnen de belastingregels nog meer in uw voordeel werken. En in dat van de kerk, want u kunt ook (een deel van) het fiscale voordeel aan de kerk doen toekomen door een hogere bijdrage toe te zeggen. U vindt hier meer informatie.

Kostenbesparinghttp://www.pknzwolle.nl/Kerkbalans/images/incasso.jpg

De Protestantse Gemeente Zwolle kan veel besparen op de kosten van betalingsverkeer wanneer u ons machtigt om uw bijdrage via automatische incasso te innen. U kunt altijd een betaling laten terugstorten wanneer u het niet eens bent met de afschrijving.

Wanneer u uw bijdrage nog niet via automatische incasso voldoet geven wij u graag in overweging hier nu mee te beginnen.

Het Incassant-ID van de Protestantse Gemeente Zwolle is NL58ZZZ302584829050.

De Protestantse Gemeente Zwolle incasseert - met uitzondering van de maand januari- elke 25e van de maand. Als de 25e op een zon- of feestdag valt, wordt op de eerstvolgende werkdag geïncasserd. Klik hier voor de z.g. "Incassokalender" met de exacte data in 2018.

Meer informatie over incasso en alles wat met bijdragen te maken heeft, kunt u krijgen via het Kerkelijk Bureau, tel. 038 - 421 75 96 of per e-mail: administratie@pknzwolle.nl.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

 

College van Kerkrentmeesters en Commissie Geldwerving

van de Protestantse Gemeente Zwolle

 

 

 

headerfill

 Wijkgemeenten:

filler
Grote Kerk  Grote Kerk
Sionsgemeente  Sionskerk
Oosterkerk  Oosterkerk
Jeruzalemkerk  Jeruzalemkerk
Stinskerk  Stinskerk
Emmäuskerk  Emmäuskerk
Adventskerk  Adventskerk
De Open Kring  De Open Kring
filler

 Overige Protestantse
 gemeenten in Zwolle:

filler
Gereformeerde Kerk Berkum  Gereformeerde Kerk  Berkum
Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle  Evangelisch Lutherse  Gemeente Zwolle
footerfill

headerfill

 Kerkelijk Opmerkelijk:

Uitleg logo
filler
 
footerfill